grumlinas: (Default)
[personal profile] grumlinas

Vakar neišėjo papostinti jau tradicija tapusių šeštadieninių citroenų (yes, life cucks, and sometimes it sucks hard 🙁 ) , taip kad šandien bandau atidirbti skolą.
Na, o kad nebūtų nuobodu, pabandykite atspėti, kas čia per Citroenas? Ar tiesiog kažkas savo darbo, tik su ševronais? 😉
Citroen_Bijou

O šitas keistas pepelacas yra britų gamintas Citroen Bojou gamykloje Slough mieste, kur buvo surinkinėjami citroenai Britanijos rinkai, siekiant išvengti aukštų importo mokesčių. Buvo sumanyta ant 2CV bazės uždėti labiua britišką dveijų durų kupe kėbulą. Rezultatas – 207 awto per 5 metus. Gal ir nedaug, bet dabar tai serijinis klasikinis awto, plius toks nedidelis kiekis jį daro gana vertingu.
Rekomenduojami skaitiniai Citroenet.

Originally published at Grumlino palėpė. You can comment here or there.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

grumlinas: (Default)
grumlinas

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 56789
101112131415 16
17181920 2122 23
2425 2627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 04:10 pm
Powered by Dreamwidth Studios